Kommunevalget 2023, Sandnes

Her finner du oversikt over Godkjente valglister for lokalvalget i Sandnes 2023.

Mitt bidrag til demokratiets miksepult blir å lese igjennom og lage liste over gode forslag(Realistiske muligheter og håp) fra de ulike partiprogrammene før lokalvalget i 2027

Først: mine drømmer for Sandnes:
– Gratis kurs i Rødlista, Forbudslista og Fremmedarter.
– At Sandnes jobber for å bli Sykkelbyen
– Mindre biltrafikk, og tryggere for myke trafikkanter
– Flere sykkelveier og Rimeliggere og bedre kollektivtilbud.
– Forbud mot privat oppskytning av nyttårsraketter
– Luravika togstopp og sykkel- og gangveis-promenade forbi vika.
– Sykkelvei med solcelletak og vindbeskyttelse.
– Flere andelsbruk, parcellhager, naturbarnehager, ByAuk og lokale velforeninger som tar ansvar for fellesområder etter avtalemal med Sandes kommune.
– Underholdning og bruktmarked på Ruten, hver lørdag.
– Stopp Sandnes Havn KF sine planer om å fylle ut 16 dekar til utvidelse av havnen i Luravika (Etter innspill fra Aksjonsgruppa for bevaring av Luravika)

Her følger mine favoritter fra Sandnes MDG sitt 34 siders partiprogram.
Sandnes MDG vil:
1. Stoppe nedbyggingen av matjord og natur i Sandnes kommune.
2. Oppfylle kommunens mål om å kutte 55 % av klimautslippene innen 2030.
3. Investere 150 millioner kroner over fire år i ENØK-tiltak for innbyggere, næringslivogdetoffentlige.
4. Bedre vedlikehold av kommunens eiendommer, spesielt skolebygg.
5. Inngå partnerskap med FutureBuilt. FutureBuilt promoterer den bærekraftigenullutslippsbyen, og gjør dette i samarbeid med kommuner som har avtale, og medfirmasom ønsker drahjelp for å bygge slike bygninger.
6. I år med ekstraordinært høy strømpris skal det tas ut ekstraordinært utbytte fra Lyse. Dissemidlene går inn i et klimafond som finansierer ENØK-tiltak for private, næringsdrivendeog det offentlige.
7. Arbeide med å definere et byromsnettverk innenfor prioritert byutviklingsakse somivaretaridealet om “1 minutts-byen”. Konseptet legger vekt på å ha optimal skjønnhet ogutnyttelse av byrom i umiddelbar nærhet til der man bor.
8. Etablere kommunale støtteordninger for å skifte gamle vinduer, oppgradere til smartevarmtvannsberedere, varmepumper, smartstyring, energilagring og andre tiltak somkanbidra til å redusere effekttopper og til generell energisparing.
9. I samarbeid med Stavanger opprette en stilling som bybåndsarkitekt, for å sikre kvalitet i fortettingen langs Gandsfjorden.
10. At Sandnes kommune bidrar med deler av midlene til solcelleanlegg til boligbygg someiesav sameier og borettslag.
11. Iverksette en storstilt satsing på energieffektiviseringstiltak og egenproduksjon av strømfordet offentlige,  private og næringsdrivende.
12. E39 Osli – Ålgård bygges som tofeltsvei med lang tunell gjennom Krossfjell.
13. Jobbe for å sikre finansiering og gjennomføring av tverrforbindelsen mellomFoss-Eikelandog Bråstein, med sikte på å spare mest mulig jordbruksjord og natur, ved valg av tunell- ogkulvertløsninger.
14. Forlenge sykkelstamveien fra Stangeland til Bogafjell.
15. Etablere eller oppgradere minst 100 km sykkelvei innen 2027, og prioriteresykkeltilrettelegging med høy kvalitet.
16. Bygge ut alle kommunale veier med bredere veiskulder, for raskt å oppnå sammenhengendesykkelfelt.
17. Samarbeide med fylket og Staten om tilsvarende for fylkeskommunale og statlige veier, hvor dette er mulig.
17. Prioritere slik at alle bydelene får en sykkelrute til sentrum, og dermed sammenhengendesykkelveier. Forskuttere investering i ferdigregulerte sykkelveger slik at tilbudet ikke er avhengig av når private prosjekter kan startes..
18. Støtte ordninger for service og vedlikehold av sykkel.
19. Utrede flere stopp og eget shuttletog mellom Sandnes og Stavanger.
20. Gjenåpne Ålgårdbanen.
21. Innføre et prøveprosjekt med gratis buss.
22. Etablere Hent Meg-ruter i Sandnes.
23. Satse på autonome shuttlebusser som knyttes på mobilitets- og logistikkpunkter
24. Åpne for at lokale initiativ gjennom velforeninger kan ta over kommunale områder somtil
eksempel forfalne og ubrukte lekeplasser til andelsbruk, parsellhager eller lignende.
25. Kartlegge og innføre urbant naturvern av områder med høy biologisk verdi.
26. Beplante parker med bie- og humlevennlige planter, samt matnyttige busker ogtrær oghindre unødvendig kantslått, for å bevare økologisk viktige pollinerende insekter.
27. Lage kunstige dammer som fungerer som klekkeområder for insekter.
28. Etablere en egen grønnstruktur gjennom både nye og etablerte boligområder og bydeler, i
form av et nettverk av grønne korridorer og traseer, som skal ha direkte tilknytningtil
markaområdene.
29. Etablere en sammenhengende «grønn korridor» gjennom kommunene fra Randabergi nordtil Jæren i sør.
30. Forlenge Bruelandsparken helt ned til Gandsfjorden.
31. Tilrettelegge for reparasjonstjenester og bruktmarkeder i bydelene.
32. Innføre ordning med minigjenbruksstasjoner, etter modell fra Oslo.
33. Tilby innbyggerne gratis kurs i kompostering, bokashi, biokull, bygging av egenjord, ogbærekraftig dyrking i egen hage.
34. Opprette en stilling som bybonde etter modell fra Oslo og Bergen.
35. Støtte urban og småskala dyrking, birøkt og besøksgårder, og støtte videre utviklingavbynære matsystemer.
36. Innføre gratis kulturklippekort for ungdom.
37. Legge til rette for videre styrking av samarbeidet mellom Sandnes kulturskole og det frivillige musikklivet, herunder etablere desentraliserte undervisningstilbud.
38. Øke driftsbudsjettet til Sandnes bibliotek.
39. Sørge for at byens kulturarv og lokale identitet blir tatt vare på og brukt.
40. At utbyggingen av idrettsanlegg i bydelene bør fortrinnsvis skje i nærheten av skolenefor åbygge gode arenaer for innendørs og utendørs samhandling. Utbygging av nye anleggi bydelene må følge den prioriteringen som fastsettes i «Aktive Sandnes».
41. Utvide HC-plasser og oppmykning av hvem som kan få HC-kort.
42. Utvikle en kommunal traineeordning for funksjonshemmede.
43. Oppfordre hunde- og katteeiere til ID-merking av dyrene sine, og stimulere til kastrering/
sterilisering av katter som ferdes fritt utendørs.
44. Forby privat bruk av fyrverkeri i bynære områder og legge til rette for lys- og droneshowi
stedet.
45. Øke støtten til hjelpesentre for mishandlede og hjemløse dyr, somFOD-gårdenforomplassering av dyr.
46. Innføre kjøttfri dag ved alle institusjonene og ansattekantinene tilknyttet kommunen.
47. Legge til rette for deling og utleie av eksisterende hytter og fritidsboliger.
48. Fjerne kravet om at hytter og fritidsboliger skal være tilkoplet det kommunale vann- ogavløpsnettet for å unngå unødvendige inngrep i naturen.
49. Gå sammen med reiselivsaktørene i regionen om å innføre en turistskatt.
50. Ta i bruk Environmental Port Index (EPI) som verktøy for å karakterisere anløpendeskipsmiljøpåvirkning, og bruke dette som grunnlag for differensierte havneavgifter.
51. Innføre krav om at nye hytter og fritidsboliger skal være selvforsynte med strøm.
52. Øke kommunens bruk av innovative anskaffelsesmodeller for å gjøre mer bærekraftige innkjøp.
53. Sørge for at kvalifikasjons- og tildelingskriterier i anskaffelser ikke utelukker småogmellomstore lokale leverandører.
54. Bruke eierskapet i IVAR aktivt for å bidra til best mulig gjenbruk og materialgjenvinningavavfall, fremfor forbrenning.
55. Gjøre alt vi kan for å få på plass karbonfangst og -lagring (CCS) vedIVARSforbrenningsanlegg på Forus.
56. Satse sterkt på lokal produksjon og forskning på fornybar energi.
57. Gå inn for opprettelse av et studieprogram i kjernefysikk ved UiS.
58. Legge til rette for kompetanse- og teknologioverføring mellom ulike sektorer. Det er i dissebrytingspunktene vi kan utvikle helt ny og fremtidsrettetteknologi, og Sandnes kommunemå kople seg tettere til både UiS og næringslivet og forskningsmiljøer somNORCE.

 

Partiprogrammene som vedtas av medlemmene på årsmøtet er som en bedrifts foretningsplan, og som valgt styre må forholde seg til. Det sier mye om hva partiet mener noe om, og er et godt styringsverktøy.
Et kjapt søk på de ulike partiene sitt partiprogram viser følgende:
MDG sitt progam på 34 sider,
Høyre sitt program på 31 sider,
Sv sitt program på 26 sider,
Ap sitt program på 15 sider,
Venstre sitt program på 12 sider,
Krf sitt program på 8 sider,
Sp sitt program på 7 sider,
Frp sitt program på 5 sider,
Til de andre partiene fant eg ikke eget program for Sandnes.

Previous Article
Next Article