Nyttige linker om klima og naturmangfold:

Sist oppdatert 30.04.24

I forbindelse Naturvernforbundet i Sandnes ble stiftet oktober 2023, oppdaterer eg fortløpende følgende liste med ulike ressurser og potensielle samarbeidspartnere for felles mål, gjennomføre felles kurs osv.

Tips til listen kan sendes meg på BjarteSle@gmail.com

Broen til framtiden er en folkelig allianse for rettferdig omstilling, klimajobber og grønne arbeidsplasser over hele Norge.

BirdLife Rogaland: NOF avdeling Rogaland ble etablert i 1958 som den første lokalavdeling i Norsk Ornitologisk Forening.Fylkesavdelingen har fire lokallag; Haugaland lokallag, Stavanger og omegn lokallag, Jæren lokallag og Dalane lokallag. Det meste av møte- og turaktivitetene arrangeres av lokallagene. I alt har foreningen godt og vel 300 medlemmer.

Stavanger urban folkehøgskole er Norges nyeste og første urbane folkehøgskole. Vi står opp og står på for en natur- og miljøvennlig verden. Vi ønsker å være et inspirerende læringsfelleskap for både elever og lærere, og vi vil dyrke mangfold og likeverd.

Besteforeldrenes Klimaaksjon en tverrpolitisk organisasjon som setter framtida for barn og unge først. Vi støtter de unge i deres kamp for et levelig miljø på kloden. Den menneskeskapte globale oppvarmingen er en etisk og eksistensiell utfordring, et spørsmål om rettferdighet mellom generasjonene og global solidaritet.

Rogaland KFUK-KFUM-speiderkrets har 29 aktive grupper med til sammen ca 1800 medlemmer fordelt fra Sokndal i sør og til Boknafjorden i nord.

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å stanse tapet av naturmangfold. Jobber ved å foreslå politiske løsninger og spre kunnskap om økologiske sammenhenger.

Politikerskolen tilbyr opplæring i plan- og bygningsrett med noen av de fremste juristene innen fagområdet. Gjennom fysiske kurs eller en serie webinarer vil de folkevalgte i kommunen få et solid kunnskapsgrunnlag for å utøve politikk for fremtiden.

Framtiden i våre hender er blant Norges største miljø- og solidaritets­organisasjoner med over 45 000 medlemmer.

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for de 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjonene, med over 950 000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger.

Natur og Ungdom har siden 60-tallet vært frontkjempere for klima og miljø i Norge.

Sandnes Kommune – tilskudd til kultur og idrett.

Norges Jeger- og Fiskeforbund, NJFF, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er landets eneste riksdekkende organisasjon for jegere og sportsfiskere, og et av de viktigste miljøene for formidling av kunnskap om jakt og fiske i Norge. Vi har rundt 120.000 medlemmer, fordelt på 550 lokalforeninger og 19 regionlag.

Sandnes Frivillighetssentral jobber for å legge til rette for frivillighet, deltakelse, inkludering for å gi livet et meningsfullt innhold.

Sandnes Hytteeierforening har som formål å ivareta hytteeiernes overordnede felles interesser overfor private og offentlige institusjoner som har betydning for foreningenes medlemmer.

Sandnes Gand Hagelag er del av en landsomfattende, frittstående, ideell kultur- og miljøorganisasjon som arbeider for bedre livskvalitet med grønne opplevelser.

CChange offers knowledge, services and powerful experiential tools to help people understand the potential for transformation as a deliberate response to complex challenges.

Klarer de grønne politiske partiene MDG Sandnes, Sv Sandnes og Venstre Sandnes å sammarbeide om felles mål?

Stavanger Turistforening / DNT friluftsorganisasjon med over 27.000 medlemmer.

Clean Shores Sandnes arrangerer søppel-ryddedager.

Extinction Rebellion Nord-Jæren går ikke av veien for sivil ulydighet for å få fokus på miljøvern.

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Rogaland. Formålet er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i regionen.

Dugnad for havet: Klimaendringer og folks aktiviteter gjør at livet i havet og langs kysten endrer seg, og det skjer raskt. Vi trenger hjelp til å registrere hva som skjer. Nye arter dukker opp. Kjente arter dukker opp til andre tider, eller forsvinner. Alle data du bidrar med blir brukt av Havforskningsinstituttet, og er offentlig tilgjengelig også for andre.

Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis.

Grønn framtid er en ideell organisasjon som jobber for et mer rettferdig matsystem – for mennesker, dyr og miljø.

Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell organisasjon som ble stiftet i 2002 av en gruppe tidligere aktive og ansatte i Natur og Ungdom og Bellona. Vi har kun én oppdragsgiver: klimasaken.

Greenpeace er verdens største uavhengige miljøorganisasjon og fungerer som en stemme den sårbare planeten vår trenger i møte med klima- og miljøproblemer.

Miljøstiftelsen Bellona ble grunnlagt i 1986 og har etablert et unikt nettverk både nasjonalt og internasjonalt.

Klimastiftelsen er en ikke-kommersiell stiftelse som arbeider for et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser.

Naturvernforbundet er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon med over 36 000 medlemmer og 100 lokallag over hele landet.

LNU Bærekraft handler om å gi barne- og ungdomsorganisasjonene nødvendig kompetanse og økonomiske ressurser, slik at de kan drive arbeid som både bidrar til å nå bærekaftsmålene og øker oppmerksomheten rundt målene blant barn og unge.

Klimafestivalen § 112 arrangeres hver januar.

WWF er en global miljøorganisasjon som kjemper mot vår tids største utfordringer: natur- og klimakrisen. Vi jobber for en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen

Grønn Byggallianse er en non-profit medlemsorganisasjon der virksomheter fra hele bygg-, anlegg- og eiendomsektoren kan være medlem.

Grønt Skipsfartsprogram (GSP) handler om bærekraftige logistikkløsninger, lønnsomme utslippskutt, grønne arbeidsplasser, økt konkurranseevne og eksport, og om å ta internasjonal lederposisjon.

Landbruksportalen Grønt Fagsenter ble opprettet i 2001 og er den viktigste informasjonskanalen til bøndene i Vestfold. I 2019 utvidet vi horisonten og er nå en nettportal for landbruket i Vestfold og Telemark!

Grønne innkjøp former leverandørmarkedet, hvilke varer og tjenester som er tilgjengelig, og dermed også vårt fotavtrykk på klima, miljø og menneskeliv.

Grønn plattform: Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva lyser i 2023 ut inntil 600 mill. kroner for nye treårige Grønn plattform-prosjekter med oppstart i 2024. Fristen for å sende inn skisse var 8. mars 2023.

Klimapartnere: Her finner du oversikt over grønne tilskudd- og støtteordninger.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.

Fornybar Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for hele fornybarnæringen. Vi jobber for fornybare og bærekraftige energiløsninger som bidrar til å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser og inntekter for Norge.

Grønt Flagg er et effektivt virkemiddel for å innføre kontinuerlig miljøundervisning og utdanning for bærekraftig utvikling i skoler og barnehager.

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål.

Grønn by er en frittstående stiftelse og et kompetansenettverk for bedrifter og organisasjoner som er opptatt av bærekraftig by- og områdeutvikling i Stavanger-regionen.

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Her følger liste over organisasjoner med mer, som kan være av interesse for klima og naturmangfold i Sandnes kommune:
Varatun Parsellhage,
Biokull anlegget i Vatne leiren,
Sandnes Hytteeierforening,

Previous Article
Next Article