Nyttige linker om klima og naturmangfold:

I forbindelse med at vi i nærmeste fremtid skal starte opp Naturvernforbundet i Sandnes, lager eg følgende liste over ulike nettsider som er ressurser for alle som er opptatt av klima, artsmangfold og rettferdig fordeling. Kan vi bli enda flinkere til å samarbeide om felles mål, gjennomføre felles kurs osv….? Send meg flere tips, så oppdaterer eg siden fortløpende.

Naturvernforbundet i Sandnes og oppskrift for årlig oppdatering av nytt styre i Brreg.no

Norges Jeger- og Fiskeforbund, NJFF, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er landets eneste riksdekkende organisasjon for jegere og sportsfiskere, og et av de viktigste miljøene for formidling av kunnskap om jakt og fiske i Norge. Vi har rundt 120.000 medlemmer, fordelt på 550 lokalforeninger og 19 regionlag.

Sandnes Hytteeierforening har som formål å ivareta hytteeiernes overordnede felles interesser overfor private og offentlige institusjoner som har betydning for foreningenes medlemmer.

CChange offers knowledge, services and powerful experiential tools to help people understand the potential for transformation as a deliberate response to complex challenges.

Klarer de grønne politiske partiene MDG Sandnes, Sv Sandnes og Venstre Sandnes å sammarbeide om felles mål?

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Rogaland. Formålet er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i regionen.

Dugnad for havet: Klimaendringer og folks aktiviteter gjør at livet i havet og langs kysten endrer seg, og det skjer raskt. Vi trenger hjelp til å registrere hva som skjer. Nye arter dukker opp. Kjente arter dukker opp til andre tider, eller forsvinner. Alle data du bidrar med blir brukt av Havforskningsinstituttet, og er offentlig tilgjengelig også for andre.

Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis.

Framtiden i våre hender jobber for global rettferdighet, økologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker på jorda å leve et verdig liv.

Grønn framtid er en ideell organisasjon som jobber for et mer rettferdig matsystem – for mennesker, dyr og miljø.

Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell organisasjon som ble stiftet i 2002 av en gruppe tidligere aktive og ansatte i Natur og Ungdom og Bellona. Vi har kun én oppdragsgiver: klimasaken.

Greenpeace er verdens største uavhengige miljøorganisasjon og fungerer som en stemme den sårbare planeten vår trenger i møte med klima- og miljøproblemer.

Miljøstiftelsen Bellona ble grunnlagt i 1986 og har etablert et unikt nettverk både nasjonalt og internasjonalt.

Klimastiftelsen er en ikke-kommersiell stiftelse som arbeider for et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser.

Naturvernforbundet er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon med over 36 000 medlemmer og 100 lokallag over hele landet.

LNU Bærekraft handler om å gi barne- og ungdomsorganisasjonene nødvendig kompetanse og økonomiske ressurser, slik at de kan drive arbeid som både bidrar til å nå bærekaftsmålene og øker oppmerksomheten rundt målene blant barn og unge.

Klimafestivalen § 112 arrangeres hver januar.

WWF er en global miljøorganisasjon som kjemper mot vår tids største utfordringer: natur- og klimakrisen. Vi jobber for en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen

Grønn Byggallianse er en non-profit medlemsorganisasjon der virksomheter fra hele bygg-, anlegg- og eiendomsektoren kan være medlem.

Grønt Skipsfartsprogram (GSP) handler om bærekraftige logistikkløsninger, lønnsomme utslippskutt, grønne arbeidsplasser, økt konkurranseevne og eksport, og om å ta internasjonal lederposisjon.

Landbruksportalen Grønt Fagsenter ble opprettet i 2001 og er den viktigste informasjonskanalen til bøndene i Vestfold. I 2019 utvidet vi horisonten og er nå en nettportal for landbruket i Vestfold og Telemark!

Grønne innkjøp former leverandørmarkedet, hvilke varer og tjenester som er tilgjengelig, og dermed også vårt fotavtrykk på klima, miljø og menneskeliv.

Grønn plattform: Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva lyser i 2023 ut inntil 600 mill. kroner for nye treårige Grønn plattform-prosjekter med oppstart i 2024. Fristen for å sende inn skisse var 8. mars 2023.

Klimapartnere: Her finner du oversikt over grønne tilskudd- og støtteordninger.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.

Fornybar Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for hele fornybarnæringen. Vi jobber for fornybare og bærekraftige energiløsninger som bidrar til å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser og inntekter for Norge.

Grønt Flagg er et effektivt virkemiddel for å innføre kontinuerlig miljøundervisning og utdanning for bærekraftig utvikling i skoler og barnehager.

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål.

Grønn by er en frittstående stiftelse og et kompetansenettverk for bedrifter og organisasjoner som er opptatt av bærekraftig by- og områdeutvikling i Stavanger-regionen.

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Her følger liste over organisasjoner med mer, som kan være av interesse for klima og naturmangfold i Sandnes kommune:
Varatun Parsellhage,
Biokull anlegget i Vatne leiren,
Sandnes Hytteeierforening,

Previous Article
Next Article